TỔNG CÔNG SUẤT LẮP ĐẶT

3.036,96 kWp

TỔNG SẢN LƯỢNG

4.689 MWp/năm

LƯỢNG CO2 GIẢM

3.962 tấn/năm

TƯƠNG ĐƯƠNG

5.413 cây xanh

MỘT SỐ HÌNH ẢNH DỰ ÁN

Tags: dự án điện mặt trời hoà bìn / dự án điện mặt trời r technical / điện mặt trời / điện mặt trời doanh nghiệp / greenyellow / lắp điện mặt trời doanh nghiệp / long tech / mô hình esco / tổng thầu epc