DỰ ÁN CJ AGRI, HÀ NAM

Thiết bị cung cấp; Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1

DỰ ÁN CJ AGRI, HÀ NAM Thiết bị cung cấp; Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M1