DỰ ÁN TAV, THÁI BÌNH

Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M2

DỰ ÁN TAV, THÁI BÌNH Thiết bị cung cấp: Inverter Huawei SUN2000-100KTL-M2